ความเป็นมาของสมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ
เป็น “ สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย ” และชื่อภาษาอังกฤษ “ Thai
Innovative Printing Trade Association ” 
โดยใช้ตัวย่อ TINPA เนื่องจาก
ปัจจุบัน
การพิมพ์สกรีนและดิจิตอล เริ่มมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
ในการพิมพ์วัสดุหลายๆประเภท ทั้งนี้สมาคมจึงได้พิจารณาบริบทและบทบาท
ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีเทคโนโลยีการพิมพ์ที่
ทันสมัยเข้ามาสอดคล้องในการผลิต อันก่อให้เกิด "นวัตกรรมการพิมพ์"

ดังนั้นเพื่อการพัฒนาสมาคมฯให้ดำเนินงานก้าวหน้าสืบเนื่องต่อไปโดยสามารถ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมต่างๆที่มีแนวโน้มการควบรวม
เทคโนโลยีต่างเข้าด้วยกัน จึงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อสมาคมฯที่สามารถ
สอดคล้องและตอบรับต่อสถานการณ์ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมสร้างความ
เข้าใจสถานภาพใหม่ของสมาคมฯ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
"นวัตกรรมการพิมพ์"

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกท่าน
และสมาคมฯ มุ่งมั่นดำเนินงานตามแผนงาน นโยบาย การขยายเครือข่ายพัฒนา
สมาคมฯ ให้ประสบผลสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง

image
คลังนวัตกรรม
Stretchable Battery That is Powered by Sweat
แบตเตอรี่ยืดหยุ่นได้ และใช้พลังงานจากเหงื่อมนุษย์
บรรจุภัณฑ์แก้วเคลือบด้วย อินเดียม ดีบุกออกไซด์ (Indium Tin Oxide) ที่ช่วยให้สามารถยืดอายุอาหารได้
LiFi Technology การส่งผ่านสัญญาณ Internet ด้วยแสงจากหลอดไฟ
อิฐเก็บพลังงาน
การเก็บพลังงานไฟฟ้าผ่านก้อนอิฐและสามารถนำกลับมาชาร์ตใช้ใหม่ได้

ข่าวสารและกิจกรรม

สมัครสมาชิก
สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย

Powered by MakeWebEasy.com